Namen vzpostavitve Koordinativnega tima za preventivno zdravstveno varstvo odraslih (PZV) je zagotavljanje kontinuiranega povezovanja in sodelovanja med izvajalci preventivnih pregledov za odrasle in izvajalci zdravstveno vzgojnih programov iz centra za krepitev zdravja s ciljem kakovostne, optimalne, usklajene in učinkovite preventivne obravnave odraslih ter reševanja strokovnih vprašanj na področju preventive, krepitve zdravja, identifikacije in vključevanja ranljivih oseb ter zmanjševanja neenakosti v zdravju pri odrasli populaciji.

Aktivnosti Koordinativnega tima za PZV odraslih so naslednje:

  • strokovna podpora kontinuiranemu povezovanju in sodelovanju med izvajalci preventivnih pregledov in izvajalci interventnih programov v Centru za krepitev zdravja;
  • reševanje strokovnih vprašanj na področju preventive, krepitve zdravja in zmanjševanju neenakosti v zdravju pri odrasli populaciji;
  • načrtovanje vključevanje tolmača in/ali medkulturnega mediatorja pri izvajanju preventivnih pregledov in nemedikamentoznih intervencij pri osebah iz drugih kulturnih in družbeno-ekonomskih okolij;
  • spremljanje odzivnosti ciljne populacije na preventivne preglede na ravni populacije v gravitacijskem območju zdravstvenega doma;
  • spremljanje vključevanja oseb ogroženih za KB in kroničnih bolnikov v zdravstveno – vzgojne obravnave v CKZ in ukrepanje za večjo vključenost. 

Koordinativni tim za PZV odraslih izvede vsaj 4 sestanke letno.

ODLOČBA O IMENOVANJU Koordinativnega tima za preventivno zdravstveno varstvo odraslih.pdf 

ZAPISNIKI SEJ KOORDINATIVNEGA TIMA:

Zdravstveni dom Brežice
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice

Tel: 07 4991 400
Tajništvo: 07 4991 449

Fax: 07 4991 450
E-mail: info@zd-brezice.si

- Izjava o dostopnost
Piškotki