Leta 2014 smo v Zdravstvenem domu Brežice pristopili k konceptu usklajevanja zasebnega in družinskega življenja in v avgustu 2015 prejeli osnovni certifikat Družini prijazno podjetje (DPP).

Na podlagi osnovnega certifikata DPP je bilo sprejetih 13 ukrepov, v okviru polnega certifikata pa smo februarja 2020 izbrali še štiri nove ukrepe, s katerimi se lažje dosega ravnovesje med družinskimi in službenimi obveznostmi. 

Sprejeti ukrepi so sledeči:
 1. Komuniciranje z zaposlenimi – zaposleni so bili seznanjeni z aktualnimi in sprejetimi ukrepi z možnostmi usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. Zavod s tem ukrepom razvija kulturo družini prijaznega podjetja. Zaposlene seznanjamo z aktualnimi in sprejetimi ukrepi z možnostmi usklajevanja poklicnega in družinskega življenja ter skušamo odpravljati tipične težave, s katerimi se soočajo zaposleni. 
 1. Komuniciranje z zunanjo javnostjojavnost smo o aktualnih dogodkih v ZD Brežice obveščali preko poslanih vabil medijem in objav na spletne strani zdravstvenega doma. 
 1. Raziskava med zaposlenimi o usklajevanju dela in družineukrep je bil izveden jeseni leta 2018. 
 1. Delovna srečanja/zbori zaposlenihorganizirajo se delovna srečanja, kje zaposlene informiramo o napredovanju projekta, hkrati pa imajo možnost podajanja predlogov in izboljšav. 
 1. Pooblaščenec za vprašanja usklajevanja poklica in družinepreko pooblaščenke imajo zaposleni možnost, da prenašajo informacije, ideje, predloge vodstvu ter da se njihove zamisli upošteva pri načrtovanju novih ukrepov DPP. 
 1. Dan odprtih vratkot zelo uspešen in predvsem povezovalen se je v praksi pokazal ukrep Dan odprtih vrat, kjer sodelujejo uslužbenci iz različnih dejavnosti. Obiskovalcem so tako na voljo:
 • brezplačne meritve – obiskovalci imajo možnost preveriti svoje zdravstveno stanje v okviru brezplačnih meritev holesterola, krvnega sladkorja, krvnega pritiska, pregleda urina, gleženjskega indeksa, in se o rezultatih posvetovati z zdravstvenim osebjem;
 • predstavitev tehnik sproščanja;
 • predavanje pedontologinje o vsakodnevni skrbi za ustno zdravje;
 • tečaji Temeljnih postopkov oživljanja;
 • ogled reševalnega vozila;
 • predavanje z navodili za prvo pomoč pri udaru strele, ožigu meduz, pikih žuželk in klopov, ugrizu kače;
 • praktični prikaz na modelih – preventivni progam Svit za odkrivanje raka na debelem črevesu in preventivna ginekološka programa Zora in Dora;
 • predstavitev aktivnosti patronažne službe in prikaz pravilnega rokovanja z dojenčkom (handling);
 • s svojo stojnico se predstavlja tudi novoustanovljen Center za krepitev zdravja.  
 1. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine – vodje so seznanjeni s pomenom usklajevanja poklica in družine na internem izobraževanju, s čimer so v pomoč zaposlenim pri usklajevanju poklicnega življenja in družine, s čimer se posledično izboljša organizacija dela in delovna učinkovitost. 
 1. Fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda – ukrep je stopil v veljavo leta 2018 z uvedbo elektronske ure beleženja prihodov in odhodov (a ne pri vseh poklicnih skupinah). Delovni čas je razdeljen na fiksni osrednji del, ko morajo biti zaposleni na delovnem mestu nujno prisotni, in variabilni del, znotraj katerega zaposleni sam izbira čas prihoda in odhoda z dela. Okvirni delovni čas določa najzgodnejši začetek dela in najpoznejši odhod z dela. S tem ukrepom se mogoči zaposlenim, da svoj delovni čas prilagodijo obsegu in naravi svojega dela in družinskim obveznostim. 
 1. Izmensko delo – ukrep je namenjen zaposlenim v reševalni službi, kjer so pri načrtovanju izmenskega dela upoštevali potrebe zaposlenih z družinami v primerih rotacije, kakor tudi v obliki internih možnosti prehajanja iz ene izmene v drugo. 
 1. Otroški časovni bonus - za prvi šolski dan dobijo zaposleni, ki imajo otroke v 1., 2., in 3 razredu osnovne šole, možnost koriščenja ur ali dopusta. Enako velja za informativni dan, za otroke, ki vstopajo v srednjo šolo. Tudi v času uvajanja v vrtec je zaposlenim omogočen fleksibilen delovnik z zmanjšano časovno prisotnostjo, manjkajoče ure morajo zaposleni nadomestiti. 
 1. Posojila in finančna pomoč – ZD Brežice ima počitniške kapacitete v naselju Bučanje v Nerezinah, ki jih prednostno koristijo zaposleni. 
 1. Obdaritev novorojenca – vsakega novorojenca zaposlenega zavod obdari s simboličnim darilom in telegramom. 
 1. Ponudba za prosti časv Termah Paradiso v Dobovi imajo zaposleni prost dostop do športnih in prostočasnih aktivnosti v obliki brezplačnih vstopnic za plavanje in uporabo fitnesa.
     14. Razvoj socialnih veščin za vodilne - 1x letno obvezno izobraževanje za vodje in njihove namestnike glede ustreznega vodenja zaposlenih, reševanja konfliktov, spodbujanja zaposlenih, rabe mobilnih telefonov na delovnem mestu.

     15. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja - člani se dvakrat letno sestanejo in proučijo izvajanje ukrepov, izbirajo nove ukrepe, ki jih predstavijo vodstvu.

     16. Psihološko svetovanje in pomoč - psiholog v Centru za krepitev zdravja izvaja delavnice za zaposlene na temo obvladovanja stresa, skrbi za duševno zdravje, tehnike sproščanja.

     17. Vodene aktivnosti za zaposlene v okviru Centra za krepitev zdravja - 2x tedensko organizirana telovadba za zaposlene.

 
V maju 2019 je zdravstveni dom prejel sklep o podelitvi polnega certifikata Družini prijazno podjetje - odločba o podelitvi polnega certifikata 

Odločba o imenovanju pooblaščenke za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja 

Zdravstveni dom Brežice
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice

Tel: 07 4991 400
Tajništvo: 07 4991 449

Fax: 07 4991 450
E-mail: info@zd-brezice.si

- Izjava o dostopnost
Piškotki